Északi Agrárszakképzési Centrum
Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium

OM:033699/018
3250 Pétervására, Keglevich út 19.
Tel.: 36/568-300
szakiskola@meg-peterv.edu.hu


Nyitva tartás:

Hétfőtől - Csütörtökig: 7:30 - 16:00
Péntek: 7:30 - 13:30

Közérdekű Adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
Székhely: 3250 Pétervására, Keglevich út 19.
Telephely: 3250 Pétervására, József Attila utca 6.
Tangazdaság: 3390 Füzesabony, Pusztaszikszó Hrsz: 0339/8
Kollégium: 3250 Pétervására, Szabadság tér 30.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Északi Agrárszakképzési Centrum adószáma: 15823254-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 823258
KSH statisztikai számjel: 15823254-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: +36/36/568-300
E-mail cím: szakiskola@meg-peterv.edu.hu vagy mezoszaki@gmail.com
Honlap: https://peterkeszakkepzo.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Az Északi Agrárszakképzési Centrum -jelenleg hatályos- alapító okiratának száma, kelte: okirat száma: SZIF/439/6/2022.;  2022. július 1. 
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (Onytv.) 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetőségei Agrárminisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Adószám: 15305679241
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 305679
KSH statisztikai számjel: 15305679-8411-311-01
Telefonszám: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@am.gov.hu
Honlap:  https://kormany.hu/agrarminiszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Nagy István
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztása: agrárminiszter
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36-1-795-2000
E-mail: info@am.gov.hu 
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Északi Agrárszakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
Adószám: 15823254-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 823258
KSH statisztikai számjel: 15823254-8532-312-15
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu 
Honlap: www.easzc.hu 
d) az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatójának, kancellárjának és a Szakképző Intézmény igazgatójának családi és utóneve és elérhetőségei Főigazgató: Lévai Imre
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu  
Kancellár: Vislóczki Zoltán
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu
Igazgató: Asztalos Anna
Telefon: +36 / 36 / 568-300
E-mail: asztalos.anna@peterkeszakkepzo.hu
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szervezeti feléítését az intézmény SZMSZ-e tartalmazza.
Lásd: Közérdekű Adatok – Szervezeti és Működési Szabályzat
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei) Északi Agrárszakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu 
Honlap: www.easzc.hu
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium működését szabályozó dokumentumok a honlapon a Közérdekű Adatok menüpontban találhatóak meg.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak a 2011. évi CXII. törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Adatkezelési tájékoztatója az intézmény honlapján, a Közérdekű Adatok menüpontban található meg.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Jelenleg nincs közzétett hirdetmény, közlemény
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Északi Agrárszakképzési Centrum
Honlap: https://easzc.hu 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Északi Agrárszakképzési Centrum
a szabályzat elérhetősége:
https://easzc.hu/dokumentumok/
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nem releváns
   
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Felvételi tájékoztató az intézmény honlapján, a Kezdőlapon, a Felvételi menüpontban
A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 2023. június 21 – 23. Beiratkozás a középfokú iskolába. (22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről)
A pontos időpontról a felvett tanulókat levélben értesítjük.
Nappali tagozaton:
Technikum (5 év) 1 db osztály
– Mezőgazdasági gépésztechnikus
Szakképzés (3 év) 2 db osztály
– Mezőgazdasági gépész
– Kertész + Gazda (szakmairány: lovász)
A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is Étkezési térítési díj mértékéből igénybe vehető kedvezmény
Gyermekétkeztetés esetén a tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig 50%-os étkezési kedvezményben részesül:
a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részülő tanuló
b) Három vagy többgyermekes család gyermeke
c) Tartósan beteg vagy fogyatékkal élő tanuló
A kedvezményt kérelmezni kell és a kedvezményre való jogosultság igazolásához a szükséges okiratokat a kérelem mellé csatolni szükséges.
A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje Nem releváns
A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Nyitva tartás:
• Hétfőtől csütörtökig: 7:30 – 16:00
• Pénteken: 7:30 – 13:30
Egyéb: lásd a Házirendben (Kezdőlap – Közérdekű adatok – Házirend 10. fejezete)
Rendezvények, események: lásd a Munkaterv Eseménynaptár című fejezet (Kezdőlap – Közérdekű adatok – Munkaterv)
A szakképző intézmény szakmai programja Lásd: Szakmai program, ami az intézmény honlapján a Kezdőlap – Közérdekű adatok – Szakmai program útvonalon érhető el.
A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata  Lásd: SzMSz, ami az intézmény honlapján a Kezdőlap – Közérdekű adatok – Szervezeti és Működése Szabályzat útvonalon érhető el.
A szakképző intézmény házirendje Lásd: Házirend, ami az intézmény honlapján a Kezdőlap – Közérdekű adatok – Házirend útvonalon érhető el.
A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége Lásd: az intézmény honlapján a Kezdőlapon az Oktatóink menüpontban
Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Lásd: az intézmény honlapján a Kezdőlapon a Tanulóink menüpontban
A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok A 2021/2022. tanévben a lemorzsolódás: 15,94% (22 fő)
A 2022/2023. tanévben az évismétlők aránya: 12,3% (17 fő)
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje Lásd: a Szakmai programban, ami az intézmény honlapján a Kezdőlap – Közérdekű adatok – Szakmai program útvonalon érhető el.
Az osztályozó vizsgák időpontjáról az érintett tanulókat minden vizsgaidőszakban tértivevényes levélben értesítjük.
Az érettségi vizsga átlageredményei évenként feltüntetve Lásd: az intézmény honlapján a Kezdőlapon a Tanulóink menüpontban
Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége Lásd: a Szakmai programban a szakkörök, sportkörök működését, ami az intézmény honlapján a Kezdőlap – Közérdekű adatok – Szakmai program menüpontban található.
A szakképzési munkaszerződés megkötésére vonatkozó lehetőségek Az Állami Ménesgazdaság Szilvásváraddal a gazda (szakmairány lovász) tanulók, a többi tanuló az Északi Agrárszakképzési Centrummal, valamint az EASZ-ÁKK Északi Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal köthetnek szakképzési munkaszerződést.
Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program Lásd az intézmény honlapján a Közérdekű Adatok menüpontban.
Külső értékelés eredménye A 2022. évi országos kompetenciamérés eredményei az alábbi linken érhetőek el: https://okm.kir.hu/fit2/Jelentes/IntezmenyJelentes?omkod=033699%2F018
Külső értékelésről szóló összegző jelentés Nem releváns
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
ELÉRHETŐ SZAKMÁK
Lásd: a Kezdőlapon a Képzéseink menüpontban
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Lásd a Kezdőlapon a Pályázatok menüpontban.

 


Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


Alapító okirat

Alapító okirat


Szervezeti és működési szabályzat

Északi Agrárszakképzési Centrum

ÉASZC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium


Házirend

Házirend


Munkaterv

Munkaterv


Egyéb szabályzatok

Egyéb szabályzatok

Visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárás rendjéről szóló szabályzat


Szakmai program

Szakmai program


Oktatási és képzési programok 2020. szeptember 1-től:

Szakképző iskolai óraterv

Mezőgazdasági gépésztechnikus óraterv

 

Technikumi oktatási programok:

Állampolgári ismeretek

Angol nyelv

Biológia

Digitális kultúra

Komplex természettudomány

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Német nyelv

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek

Testnevelés

Történelem

 

Szakképző iskolai oktatási programok:

Digitális kultúra

Idegen nyelv

Kifutó közismeret

Kommunikáció magyar nyelv és irodalom

Matematika

Osztályközösség-építő program

Pénzügyi és munkavállalói ismeretek

Szakiskolások szakközépiskolája – nappali

Természetismeret

Testnevelés

Történelem és társadalomismeret

 

Képzési programok:

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Mezőgazdasági gépész

Kertész

Gazda – lovász szakmairány

Felnőttek szakmai oktatása – Hegesztő


Vezetési program:

Vezetési program

Péterkei Mezőgazdasági Szakoktatásért Alapítvány

 

 

Az oldal üzemeltetője: Északi Agrárszakképzési Centrum
Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-00014/2013

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2022/000341

Székhely: 3250 Pétervására, Keglevich út 19.
Telefon: 36/568-300
E-mail: szakiskola@meg-peterv.edu.hu; mezoszaki@gmail.com
peterkeszakkepzo.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2020

 

Impresszum

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Tárhely szolgáltató